close
تبلیغات در اینترنت

دانلود کتاب مراقبت های مدیریت شده


موضوعات موضوعات

سلامت

آموزش سلامت

مطالب پرستاری

ورزش و فعالیت بدنی

دانلود کتاب


آرشيو آرشيو

1395

1392

1391

1390


جستجوگر پيشرفته سايت

دانلود کتاب مراقبت های مدیریت شده


 

 

این کتاب مشتمل بر دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره ی 1 تا 41 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد که مطالب آن توسط اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی به کمک همسر گرامیم سرکار خانم عطیه جعفرزاده از سایت های بسیار جمع آوری و جهت اجرا بر روی گوشی های همراه تدوین گردیده است.مراقبتهای مدیریت شده، تعیین حدود مشخص برای اقداماتی است که در حیطه ی بهداشت و درمان انجام میشود و برای سامان دهی نظام مدیریتی درمان کشور به واحدهای ذیربط ابلاغ میگردد.

نمونه ای از مطالب کتاب:

دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده (5)تاریخ17/4/83
(اصلاحیه:اندیکاسیون های سزارین)
رياست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني:
با سلام و احترام:
هماهنگونه كه استحضار داريد بارداري و مراقبتهاي بهداشتي خاص آن بدليل تاثير در شاخصهاي سلامت مورد توجه سياستگزاران سلامتي كشور مي باشد از مباحث عمده ساليان اخير، بالا بودن آمار ميزان سزارين نسبت به زايمان طبيعي در سطح كشور مي باشد. كاربرد عمل جراحي سزارين كه در موارد ضروري براي حفظ جان مادر يا جنين لازم و حياتي است در موارد غيرضروري نه تنها سبب تحميل هزينه ها اقتصادي فراوان مي شود بلكه مي تواند سبب افزايش عوارض نيز شود. بررسي هاي مختلف حاكي از روند صعودي و افزايش بي رويه سزارين غيرضروري در كشورهاي جهان سوم و از جمله كشورمان مي باشد. براساس نتايج DHS در سال 1379 در حدود 35% از كل زايمانها در كشور به روش سزارين انجام مي شود (در شهر 42% و در روستا 5/22%) اين در حالي است كه طبق گزارش WHO فقط 15-5% كليه زايمانها منجر به سزارين گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تعديل و اصلاح نسبت تعداد مواليد طبيعي و سزارين دستورالعمل ذيل را اعلام مي دارد. خواهشمند است در جهت اجراي بهينه اين دستورالعمل در كليه واحدهاي تحت پوشش آن دانشگاه اهتمام وافر مبذول فرمائيد.
اكیداً توصيه مي شود روش انتخابي زايمان، زايمان واژينال مي باشد و انجام زايمان به روش عمل جراحي سزارين فقط در موارد ضروري و خطرساز جهت حفظ حيات و سلامت مادر و جنين بايد صورت پذيرد.
انجام سزارين لازم است صرفاً براساس انديكاسيون هاي علمي زير (طبق نظرات كارشناسان علمي انجمن متخصصين زنان و اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور) باشد و با ذكر جزئيات در پرونده توسط پزشك متخصص زنان انجام پذیرد.
الف) ديستوشي زايمان: عدم پيشرفت سيرزايماني يا CPD (عدم تناسب سر جنين و لگن مادر) ناشي از لگن تنگ و يا جنين ماكروزوم و يا هردو، يا به دنبال عدم پيشرفت سير زايماني.
ب) پرزانتاسيون هاي غيراكسي پوت پايدار (نمايش صورت، نمايش پيشاني پايدار)، قرار عرضي، نمايش بريچ (بسته به نظر و مهارت پزشك، زايمان واژينال در مواردي قابل انجام است)
پ) ديسترس جنيني
ت)جفت سرراهی- عروق جفتی سرراهی- پرولاپس بند ناف
ث) در دكولمان در صورت وجود شرايط ذيل سزارين با نظر و تصميم گيري پزشك مسئول انجام مي شود: (جنين زنده و بالغ و قريب الوقوع نبودن زايمان واژينال، ديسترس جنيني، خونريزي شديد مادر و به مخاطره افتادن جان مادر)
ج) سابقه اسكار روي رحم (ناشي از پارگي قبلي، ترميم آنومالي هاي رحمي و ...) سزارين متعدد قبلي، اسكار رحمي ناشي از سزارين قبلي بغير از اسكار عرضي تحتاني، سابقه جراحيهاي ترميمي سرويكس و واژن (كولپورافي، واژينوپلاستي)، سركلاژ داخل شكمي
چ) در صورت ايست قلبي مادر در مواردي كه عمليات احياء موفق نباشد از 5 تا 20 دقيقه پس از ايست قلبي مادر سزارين فوري به منظور حفظ حيات جنين انجام مي شود.
ح) سه قلويي و بالاتر، دوقلويي در موارد غيرسفاليك بودن قل اول (زايمان واژينال بسته به شرايط مادر و جنين و مهارت پزشك در مواردي قابل انجام است)
خ) آنومالي هاي قابل درمان جنين (مثل هيدروسفالي، مننگوميلوسل، ...)
د) هرگونه توده خوش خيم و بدخيم كه باعث ايجاد انسداد در سير زايمان از طريق كانال واژينال شود.
ذ) سرطان سرويكس
ر) وجود ضايعات فعال هرپسي در هنگام زايمان
در موارد زير طبق ارزيابي وضعيت مادر و جنين و چگونگي پيشرفت ليبر انجام سزارين اورژانس در شرايطي مي تواند با نظر پزشك ضرورت پيدا كند:
وجود مكونيوم غليظ در مايع آمنيوتيك و عدم قريب الوقوع بودن زايمان، ضرورت به ختم حاملگي و وجود كنتر انديكاسيون هاي القاء زايمان (مثل پاريتي بالا)، IUGR، اليگوهيدرآمنيوس شديد، دوقلويي در موارد غيرسفاليك بودن قل دوم (با نظر و تصميم گيري پزشك مسئول)، ناسازگاري شديد RH، بيماريهاي زمينه اي مادر (مثل كبد چرب حاملگي، كليه پيوندي، واريس مري، ... طبق مشاوره با پزشك متخصص مربوطه)، اكلامپسي و پره اكلامپسي (در مواردي كه نياز به ختم حاملگي اورزانس بوده و سرویکس نامطلوب است و یا عدم پاسخ به القاء لیبر با نظر و صلاحدید پزشک مسئول داشته باشیم) کوندیلومای شدید وازن بارداریهای ایجاد شده توسط روشهای ART
تبصره:
1_ تكميل رضايت نامه ضميمه و انضمام در پرونده براي كليه زايمانهايي كه به روش سزارين انجام مي گردد الزامي مي باشد.
2_ تقاضا و تمايل شخصي افراد جهت انجام سزارين خارج از تعهدات و وظايف پزشكي در مراكز درماني است و خارج از تعهدات پرداخت بيمه اي مي باشد.
3_ كليه مراكز درماني دولتي و بيمارستانهاي عمومي داراي بخش زايمان موظفند جهت آشنايي زنان باردار با آمادگيهاي لازم جهت انجام زايمان طبيعي، زايمان بدون درد و فوائد آن و آگاهي از علل و شرايط منجر به سزارين، بطور دوره اي و منظم كلاسهاي آموزشي را رسماً اعلام و برگزار نمايند.
4_ تمامي زايشگاهها موظفند وسايل كمك زايمان طبيعي را با كيفيت مطلوب در بخش زايمان در دسترس داشته باشند. (مانند واكيوم و فورسپس)
5_ مراكز درماني ارائه كننده خدمات زايماني موظفند نسبت به ارائه روشهاي زايمان بي درد توسط متخصص زنان و متخصص بيهوشي طبق دستورالعمل (16) به شماره 52716/2 ب س مورخ 14/4/82، مبتني بر برنامه زمانبندي شده، به تجهيز و راه اندازي واحد اقدام نمايند.
6_ براساس سياستهاي متخذه فوق، مراكز درماني موظفند با پيگيري، نظارت و مراقبت، آمار سزارين خود را در طي 5 سال در مراكز عمومي (دولتي و خصوصي) به كمتر از 20% و در مراكز ارجاعي Referral (دولتي و خصوصي) به زير 25% برسانند.
7_ هماهنگ با سياستهاي متخذه فوق درصد انجام سزارين به عنوان يكي از معيارهاي ارزشيابي بيمارستانها و مراكز درماني دست اندر كار زايمان قرار خواهد گرفت بطوريكه در بيمارستانهاي عمومي (دولتي و خصوصي) بالاتر از 20% و در مراكز ارجاعي Referral (دولتي و خصوصي) بالاتر از 25% به عنوان معيار منفي ارزشيابي خواهد شد. اين ارزشيابيها بايد به طور ادواري توسط هر بيمارستان انجام شود به صورتيكه آن مركز درماني در انتهاي يك دوره زماني مشخص (مثلاً هر 6 ماه يكبار) به اهداف آماري فوق الذكر است پيدا كند.
بديهي است اين اقدام مبناي ارزشيابي تخصصي حوزه هاي معاونين درمان در سراسر كشور خواهد بود و معيارهاي براي پرداخت سازمانهاي بيمه گر در صورت اجراي مفاد فوق خواهد بود.
*فرم رضايت نامه
خانواده محترم (پدر و مادر آينده)
انجام زايمان به روش سزارين از اعمال جراحي ميباشد كه در موارد ضروري و خطرساز براي حفظ جنين و مادر امري است لازم و ارزش آن را دارد كه خطرات آن را بپذيريم. در غير موارد ضروري در صورت انجام عمل سزارين احتمال بروز عوارضي از جمله افزايش ريسك عفونت، خونريزي، عوارض ترومبوآمبوليك و عوارض ناشي از انجام بيهوشي نسبت به زايمان واژينال بالاتر مي باشد و همچنين ممكن است باعث بروز مشكلاتي در حاملگي هاي بعدي شود كه به عنوان مثال عبارتند از جايگزيني نامطلوب جفت، افزايش بروز جفت سرراهي و يا چسبندگي جفت. از طرفي سزارين بعلت دوران طولاني تر بستري و درد ناشي از جراحي مي تواند ارتباط بين مادر و نوزاد، شروع شيردهي و حضور در جمع خانوادگي را به تاخير بيندازد.
در صورتي كه زايمان طبيعي يك فرآيند فيزيولوژيك طبيعي و تعيين شده الهي است كه عوارض حين و پس از زايمان آن كمتر، مدت بستري در بيمارستان كوتاهتر، درد پس از زايمان بسيار كمتر و همچنين هزينه هاي بسيار پايين تري داشته و بعلت برگشت سريع مادر به حالت طبيعي و بدون درد موجب ارتباط زودتر بين مادر و نوزاد شيردهي و مراقبت صحيح تر از نوزاد مي شود.
علت سزارين: ........................................
مهر و امضاء پزشك معالج: ..........................................
نام و امضاء بيمار ................................ نام و امضاء همسر يا قيم بيمار ............................

 

فایلهای کتاب:

 برچسب ها : مراقبت های مدیریت شده اندیکاسیون های سزارین برنامه کاربردي دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده دانلود برنامه دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده برنامه توپ دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده برنامه کاربردي ويندوز دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده برنامه خوب دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده برنامه بهينه سازي دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده برنامه پشتيبان گيري دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده برنامه جديد دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده برنامه بهينه سازي به نام دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده دانلود نرم افزار دکستاب دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده دانلود نرم افزار جديد دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده دانلود نرم افزار قديمي دانلود کتاب مراقبت هاي مديريت شده
ارسال شده در : دوشنبه 26 فروردين 1392 - توسط : اکبری
بازديد : 1771 بار دسته بندي : دانلود کتاب نظر دهيد! [ ]

مرتبط باموضوع :نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
جدول کامل ليگ برتر ايران


مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران


پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • فروش گیفت کارت گوگل پلی

  انجام پایان نامه کارشناسی

  سرور مجازی آمریکا

  خرید فیلتر شکن

  پرورش بلدرچین

  بهترین سایت مد و زیبایی

  خرید جم کلش رویال

  چاپ کاتالوگ و بروشور

  جی پی اس گارمین

  اخبار فوتبال

  رمضان سال 95

  دانلود آهنگ جدید

  دانلود آهنگ جدید


 • امکانات سایت امکانات سایت
     بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95